SPACES: proiecție de film documentar / documentary film screening

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

APARTAMENT DESCHIS – proiectie de filme documentare de scurt metraj
str. București 68/1, Chișinău
Joi, 21 iunie 2012, ora 21:00

Secretul unei piscine (TAJOMSTVO JEDNÉHO BAZÉNA)
dir: Andrea Kalinová
2006 / Slovacia / 25 min

În 1942 o piscină a fost construită la temelia castelului din Bratislava. Cu toate acestea, ea nu a fost niciodată folosită. De ce nu a fost niciodată piscina pusă în funcţionare? Unde a dispărut apa din aceasta? Un mister? Am decis să răspundem problematicii acestui spaţiu în degradare din Bratislava sub forma unui film pseudo-documentar. Am inventat toată povestea pe baza datelor istorice.

Extratereştri şi bîtlani (VETŘELCI A VOLAVKY)
dir: Rozálie Kohoutová
2008 / Cehia / 26 min

Documentarul descrie soarta sculpturilor datînd de pe vremea aşa-zisei perioadei de normalizare a regimului comunist în spaţiul public din Cehia. Filmul abordează tema degradării spaţiului public actual şi a devastării unor valoroase opere de artă.  Pavel Karous merge pe bicicletă de-a lungul acestor statui pentru a demonstra că operele produse sub regimul comunist nu sunt neapărat de calitate inferioară. Sub ce criterii este făcută azi arta? De ce întotdeauna sculpturile nevinovate sunt cele care suferă din cauza schimbărilor politice?

7 minuni ale Bratislavei (7 DIVŮ BRATISLAVY)
dir: Alexandra Gojdičová
2007 / Cehia / 13 min

În acest film subintitulat Sountrack Alternativ, care a fost produs ca un exerciţiu de şcoală în departamentul de editare al FAMU din Praga, capitala Slovaciei devine un semn, un simbol, dezvoltînd un joc al asocierilor multiple. Acesta este punctul de pornire al unui portret fragmentat al realităţii, unde fluenţa prin care o întîmplare, o atmosferă sau un mediu sunt exprimate este accentuată de sensibilitatea artistică şi muzicală., care ajută la crearea unui reprezentări autentice a unei lumi lăuntrice.

- – -

Seria de proiectii dedicate spatiului public urmareste sa explice posibile relatii intre comunitate si spatiul construit, rolul celui din urma in viata comunitatii locale si formarea noilor forme de comportament si atitudini sociale. Sunt invitati artisti, istorici, arhitecti, sociologi si toti cei interesati in transformarile urbane. Proiectia totodata poate servi drept cadru de comunicare si dezbatere in jurul relatiei: om – spatiul public.

Proiectia face parte din rezidenta artistica K.A.I.R/CHIOSC la care participa Paula Durinova, in cadrul proiectului SPACES
http://vimeo.com/pauladurinova

Imagini de la eveniment

- – -

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din aceste tari.
Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii – de la dezvoltarea unor pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea, cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi citeva din rezultatele proiectului SPACES.

http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Program de Rezidenta pentru Artisti in Kosice
K.A.I.R. este un program de rezidenta organizat de Kosice 2013 – Capitala Culturala Europeana prin intermediul caruia artisti din diferite tari pot petrece 3 luni lucrind si locuind in Kosice, iar artistii din Slovacia de Est pot calatori in alte tari.

http://www.kosice2013.sk/sk/k-a-i-r-umelecke-rezidencie

CHIOSC – program de rezidenta pentru artisti si curatori
Programul CHIOSC de rezidenta pentru artisti incurajeaza crearea unor lucrari noi, produse in raport cu contextul si realitatile locale. El ofera posibilitatea de a explora diferite probleme ce se refera la situatia Moldovei in general si de a analiza procesele care modeleaza astazi spatiul public al Chisinaului.

http://chiosc.oberliht.com/air

EN
– – – – -

FLAT SPACE – short documentary film screening
68/1 str. Bucuresti, Chisinau
Thursday, June 21, 2012, 9 pm

THE SECRET OF ONE SWIMMING POOL
dir: Andrea Kalinová
2006 / Slovakia / 25 min

In 1942, a swimming pool was constructed under the Bratislava castle rock, however, it was never really used. Why was the pool never set in operation? Where did its water go? A mystery? We have decided to solve the question of this deteriorating place in Bratislava in the form of a pseudodocumentary film. We have made the whole story up on the basis of historical facts.

ALIENS AND HERONS
dir: Rozálie Kohoutová
2008 / Czech Republic / 26 min

The documentary Aliens and Herons portraits the fate of the sculptures from the Communist so called normalization era in the Czech public space. During the Communist regime there was a law ordering 4 per cent of building budget to be used for fine art and decoration in architecture.
The film describes the atmosphere of the time and the relationship of the artists to the “official art” and it’s topics, but, mainly, it addresses the decay of the public space today and the devastation of often valuable artworks. There is no official protection of these “normalization” sculptures in the public space.
Today’s officials or developers often demolish the sculpture, viewing it as an unwanted heritage of Communism, and renovating the blocks of houses with new pistachio green façade and a saddle roof instead.
Pavel Karous, a graduate of the Academy of Arts Architecture and Design started to map the disappearing statues, and to loose weight, he rides along the paths of these statues on his bike showing that the artwork made under the order of the Communist regime doesn’t have to be shoddy. In terms of what order is the art being made today?
Why does it always have to be innocent sculptures who suffer from political change?

7 WONDERS OF BRATISLAVA
dir: Alexandra Gojdičová
2007 / Czech Republic / 13 min

In this film subtitled Alternative Soundtrack, which emerged as a student exercise in the Editing Department at FAMU in Prague, the capital city of Slovakia becomes a sign, a symbol, unleashing a game of multiple associations. This is the basis of a fragmented portrait of reality, where the fluid manner in which an occurrence, an atmosphere, or an environment is expressed is heightened by artistic and musical sensitivity, which helps to create an authentic representation of an inner world, replete with poetics.

- – -

The series of documentary film screenings dedicated to public space aims to explain possible relations between the community and build environment, the way the latter is determining the life of the local community, whether it creates new models of social behavior and contributes to the formation of attitudes. Artists, historians, architects, sociologists and other people interested in urban transformations are invited. The screening can also serve as a frame for discussing the people – public space relation.

This screening is taking place in the frame of Paula Durinova’s K.A.I.R/KIOSK artist in residency program organized in the frame of SPACES project
http://vimeo.com/pauladurinova

Images from the event

- – -

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building – from developing a better standing in negotiations with governmental agencies, to processes of self-learning, increasing contact with civil society audiences, and finding new spaces where art and culture can take place. The core question of the project: How can art and culture regain public space(s) for citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry out participatory art events in public spaces in the four countries. Processes of networking, social research and policy debates will accompany the in situ events. A better understanding of the role culture and art can play with regard to public space in post communist spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.

http://www.spacesproject.net

K.A.I.R. Kosice Artist in Residence
K.A.I.R. is a residency programme in the frame of Kosice 2013 – European Capital of Culture to invite international artists to work and live for three month in Kosice as well as to send Eastern Slovak artists to international residencies.

http://www.kosice2013.sk/sk/k-a-i-r-umelecke-rezidencie

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

This event is part of K.A.I.R./KIOSK artist in residency program organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. This residency is in cooperation with Kosice 2013 – European Capital of Culture and further supported by the Slovak Ministry of Culture.

Tags : , , ,