Blue Box: Five Pieces on a Background, Kiev, 05.11.2016

five-pieces-on-a-background

- – – scroll down for English – – -

RO

La 5 noiembrie, 2016, IZOLYATSIA (Kiev, Ucraina) prezintă expoziția ‘’Five pieces on a Background’’. Rezumând proiectul de colaborare Blue Box, Common Places and Contemporary Artistic Practices,  între cinci instituții internaționale de artă, expoziția cu lucrări specifice apartinind artistilor din Polonia și Olanda. Piesele au fost produse în 2016, în Kiev, Chișinău, Minsk, Tbilisi, și Varșovia, în conformitate cu metodologia elaborată pentru proiectul Blue Box. Organizațiile partenere au fost reprezentate de către curatori, care au identificat probleme relevante la nivel local.  Apoi, artistii au fost invitați să răspundă la intrebari. Lucrările de artă  produse devenind parte a programelor gazde.

Capacitatea de a face arta, la fel ca orice altă practică, se bazează pe cunostinte. Acest fapt, rămânind de necontestat și greu de controversat. Diverse contexte de producție și recepție sunt rareori juxtapuse. Această expoziție face exact asta. Spațiul comun al expoziției ne permite să revizuim răspunsurile artistice la cinci arhive diferite de cunostinte. În Europa de Est, printre aceste arhive se numără arhitectura, proprietatea comună, patrimoniul de avangardă si comunitatea locală. Caracteristic, acestea sunt adesea folosite de mass-media care transpune interesul artei contemporane în mediul social . Artiști, astfel  care participă la expoziție poseda cunoștințe posibile, subiectivitati, generând atât idei individuale, cât și organizaționale. Noi intrăm într-o relație cu ei prin artă, dacă suntem de acord cu această mediere.

Turul Cavaleristic de Iza Tarasewicz – a carui practica sculpturală se bazează pe cercetarea transformărilor  sistemelor, mișcărilor si conturilor ce provine din cadrul Palatului Șah din Tbilisi. Prin limbajul sculpturii și coregrafiei, Tarasewicz descrie un exercițiu de șah în care un cavaler trebuie să viziteze fiecare pătrat de pe bord. Algoritmul abstract codificat permite lui Tarasewicz să transforme o clădire într-o mașină de narațiune care generează noi evenimente si un nou concept de spațiu.

QAI / BY de Karol Radziszewski este rezultatul interogărilor efectuate la Minsk, în căutarea mărturiilo  culturii gay din Belarus. Ea reprezintă încă o incarnare a instituției sale fictive, Institutul Queer Arhivele. De data aceasta, Radziszewski a adunat nu numai un număr considerabil de documente, dar, si  a creat multe dintre acestea. El a ales opere ale unor artiști din Belarus, a făcut interviuri, a creat portrete ale comunității, și a invitat artiștii să participe la expoziție. Invizibil (belarusă Queer Istorie), o travesti consensuală  opera a lui Igor Savchenko, Invizibil (1992-1994), este un semn excelent al seriei.

Alicja Rogalska a  efectuat Tăcerea izvoarelor o performanța privind surselor de apa din Chișinău, ca parte a festivalului Zilele spațiului public, organizat de Asociația Oberliht. Practica lui  Rogalska este condusa de o căutare constantă pentru colaboratori, ale căror abilități, împreună cu munca ei, poate expune o conotație politică din viața de zi cu zi. În timp ce în capitala Moldovei, ea a decis (împreună cu gazdele ei), abordarea problemei apei ca o resursă limitată, vizualizind modul în care se articulează problema bunurilor comune.

Budapeszt grupa, un colectiv artistic-curatorial format din: Igor Krenz, Michał Liberă, și Daniel Muzyczuk, a lucrat la un remake al filmului Entuziasm Dziga Vertov: Simfonia Donbass (1931) într-o prezentare PowerPoint. Această piesă izvorăște din ironie față de opere de artă, ancorată într-o cercetare sociologică. Experiment de avangardă a lui Vertov și teoria lui de editare sunt supuse unui deconstrucție jucause. Sau, mai degrabă la o distrugere. Aceasta este o lucrare de traducere care se transformă calității  imaginilor în date statistice.

Colaborarea cu Maja Bekan un grup de activiști din Varșovia se învârtea în jurul valorii de Boy Nud (Kazik), o sculptură 1928 de Alfons Karny. Între 1969 și 1992, sculptura a fost expusa la partea din spate a unei clădiri aparținând realismului socialist Marszałkowska Residential District. O amintire a acestui fapt si  dorința comunității locale de a “obține băiatul înapoi” (sculptura a fost revendicat de Muzeul Național din 1992) a devenit punctul de sprijin al unei serii de acțiuni situate între intersele vieții de zi cu zi și spectacole artistice.

Prezentarea acestor lucrări în Kiev, desprinse din mediul pe care le-a inspirat, expoziția de cinci piese pe un fundal ridică o întrebare, care este la fel de productiva ca si problematică pentru arta contemporană și practica “situs-specifică”. Există o tensiune între logica de efect artistic bazata pe context și contextul instituțional în care funcționează arta. Primul este tangibil inevitabil, în timp ce acesta din urmă urmărește să universalizeze arta separând-l din mediul său original, pentru a comunica unui public secundar.

In acest spatiu imaginar, artistul devine un super-erou sensibil, care descoperă potențialul de schimbare inerenta în realitate. Arta salvează bunurile comune din ignoranță, obiceiuri proaste, și lovește forțe externe. Pace, empatie, deschidere, și dorința de a coopera ar trebui să domnească aici. Instituțiile artistice se transformă în enclave de comunicare gratuită și educație informală pentru toată lumea. Expozițiile devin experimente care oferă viziuni sigure și inspirate ale viitorului. În același timp, realitatea nu dovedește că o astfel de noțiunea de artă contemporană este împărtășită. Dezvoltarea unui spațiu imaginar comun al artei relevante pentru publicul local, este mult mai usoar în teorie decât în  practică, politica de zi cu zi și incertitudinea existențială de a rula instituțiilor de artă non-statale devine invizibila cutia albastră a artei contemporane.

curatori: Valentina Kiselyova (Belarus), Nini Palavandishvili (Georgia), Daniel Muzyczuk (Polonia), Lena Prents (Belarus / Germania), Anna Ptak (Polonia), Vladimir Us (Moldova)

artiști: Grupa Budapeszt – Igor Krenz, Michał Libera, Daniel Muzyczuk (Polonia), Karol Radziszewski (Polonia), Alicja Rogalska (Polonia), Iza Tarasewicz (Polonia), Maja Bekan (Olanda)

curator de proiect: Anna Ptak (Polonia)

EN

On November 5, 2016, IZOLYATSIA (Kyiv, Ukraine) presents the exhibition Five Pieces on a Background. Summarising the collaborative project Blue Box. Common Places and Contemporary Artistic Practices between five international art institutions, the exhibition features site-specific works by artists from Poland and the Netherlands. The pieces were produced in 2016 in Kyiv, Chișinău, Minsk, Tbilisi, and Warsaw in accordance with the methodology devised for the Blue Box project. Partner organisations were represented by curators, who identified locally relevant issues on their behalf. Then, artists were invited to respond. The artworks thus produced became part of hosts’ programmes.

The ability to do art, as with any other practice, is based on situated knowledge. This fact, however, remains uncontested and hardly controversial. Different contexts of production and reception are rarely juxtaposed. This exhibition does exactly that. The common space of the exhibition allows us to revisit artistic responses to five different repositories of collective and contested knowledge. In Eastern Europe, these repositories include architecture, archives, common property, avant-garde heritage, and local community. Characteristically, these are often employed as the media in which art’s contemporary interest in re-imagining social environment is expressed. Artists participating in the exhibition articulated such knowledges by engendering possible subjectivities, both individual and organisational. We enter into a relationship with them through art—if we agree to this mediation.

Knight’s Tour by Iza Tarasewicz — whose sculptural practice is based on researching transformations of systems, movements, and balances—originates from the context of the Chess Palace in Tbilisi. Through the language of sculpture and choreography, Tarasewicz portrays a chess exercise in which a knight has to visit every single square on the board. The hard-coded abstract algorithm allows Tarasewicz to turn a building into a narrative machine that generates new events, new concept of space.

QAI/BY by Karol Radziszewski is the outcome of queries conducted in Minsk in search of testimonies of gay culture in Belarus. It represents yet another incarnation of his fictional institution, the Queer Archives Institute. This time, Radziszewski has not only gathered an (in)considerable number of documents, but has also actually created many of them. He queered works of Belarusian artists, made interviews and took portraits of the community, and invited artists to participate in the exhibition. Invisible (Belarusian Queer History), a consensual travesty of the work of Igor Savchenko, Invisible (1992-1994), is an excellent token of the series.

Alicja Rogalska carried out her performance Silence of Sources in Chișinău as part of the Public Space Days festival, organised by the Oberliht Association. Rogalska’s practice is driven by a constant search for collaborators, whose skills, along with her own work, can expose the political overtones of everyday life. While in the capital of Moldova, she decided (together with her hosts) to tackle the issue of water as a limited resource and visualise the way it articulates the problem of the commons.

Grupa Budapeszt, an artistic-curatorial collective comprising Igor Krenz, Michał Libera, and Daniel Muzyczuk, has worked on a remake of Dziga Vertov’s film Enthusiasm: Symphony of the Donbass (1931) into a PowerPoint presentation. This piece springs from irony towards works of art anchored in sociological research. Vertov’s avant-garde experiment and his editing theory are subjected to a playful deconstruction. Or rather—to a destruction. This is a work of translation which turns qualities of the image into statistical data.

Maja Bekan’s collaboration with a group of Warsaw activists revolved around Nude Boy (Kazik), a 1928 sculpture by Alfons Karny. Between 1969 and 1992, the sculpture was exhibited at the back of a building belonging to the socialist realist Marszałkowska Residential District. A recollection of this very fact and the local community’s desire to “get the boy back” (the sculpture was claimed by the National Museum in 1992) became the fulcrum of a series of actions perched somewhere in the interstices of everyday life and artistic performances.

Presenting these works in Kyiv, detached from the milieu that inspired them, the exhibition Five Pieces on a Background raises a question that is as productive as it is problematic for contemporary art and “site-specific” practice. There is a tension between the logic of context-based artistic effect and the institutional context in which art operates. The former is inescapably tangible, whereas the latter seeks to universalise art by divorcing it from its original environment in order to communicate to a secondary audience.

In this imaginary space, artist becomes a sensitive superhero, who discovers potential for change inherent in reality. Art rescues common goods from ignorance, bad habits, and impinging external forces. Peace, empathy, openness, and willingness to cooperate are supposed to reign here. Artistic institutions turn into enclaves of gratuitous communication and informal education for everyone. Exhibitions become experiments offering safe and inspiring visions of the future. Meanwhile, reality does not prove that such notion of contemporary art is shared. Developing a common imaginary space of art relevant for the local audience is much easier in theory than in actual practice. Everyday politics and the existential uncertainty of running non-state art institutions become the invisible blue box of contemporary art.

Curators: Valentina Kiselyova (Belarus), Nini Palavandishvili (Georgia), Daniel Muzyczuk (Poland), Lena Prents (Belarus/Germany), Anna Ptak (Poland), Vladimir Us (Moldova)

Artists: Grupa Budapeszt – Igor Krenz, Michał Libera, Daniel Muzyczuk (Poland), Karol Radziszewski (Poland), Alicja Rogalska (Poland), Iza Tarasewicz (Poland), Maja Bekan (Netherlands)

Project curator: Anna Ptak (Poland)

Project Partners:
Art and Its Time Foundation, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Ў Contemporary Art Gallery, GeoAIR, IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, Oberliht Young Artists Association, Polish Institute in Kyiv.

bluebox_partners

Organised by:
Art and Present Time Foundation.

art_and_present_time

Accompanying Programme and Implementation of the Exhibition: Mykhailo Glubokyi, Tetyana Filevska, Oksana Sarzhevska.
Exhibition Architecture:
Oleksandr Burlaka
“Blue Box” Graphic:
Moonmadness (Dagny Nowak and Daniel Szwed)
Production and Coordination of the “Blue Box” Project:
Aleksandra Biedka
Media Communication, PR:
Oleksandr Vynogradov

The exhibition is being organised under the project Blue Box, co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

mkidn_logoeng-mono

The project has been initiated by the Re-Directing: East Curatorial Residency of the A-I-R Laboratory/CCA Ujazdowski Castle in 2015.

re_directing_air_cswBLUE BOX / CHIOȘC AIR: Tăcerea Izvoarelor / Silence of Sources – performance, 21 septembrie 2016, ora 17:00

14362563_1853879398182613_9055690316631180753_o

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

21 septembrie 2016, ora 17:00 – 18:00
Tăcerea Izvoarelor – performance de Alicja ROGALSKA [PL]
locație: în fața Parlamentului Republicii Moldova 
(bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 105, Chișinău)

APA este un bun comun, însă noi o tratăm ca o marfă. Mai mult decât atât, nu toți oamenii din Chișinău au acces gratuit la APĂ. Cu toate acestea, noi nu vorbim despre această problemă. Este ca și cum am fi luat APĂ în gură. Read moreCHIOȘC AIR: Turul Corupției – De la Zelionîi la Plahotniuc sau The Winner Takes It All ? 17 septembrie 2016, ora 10:00

gotiu-web

RO
– – – – -

17 septembrie 2016, ora 10:00 – 13:00
Turul Corupției – De la Zelionîi la Plahotniuc sau The Winner Takes It All?
Tur ghidat de Mihai GOȚIU [RO] prin Chișinău

punctul de întîlnire: Bulevardul Ștefan cel Mare, nr.4

”Câștigătorul ia totul! Evident, el și Doamna Thatcher aveau mai multe lucruri în comun decât faptul că, amândoi, nu arătau prea bine în treninguri”. Așa îl prezintă britanicul Tony Hawks pe Valeri Rotari ”Zelionîi”, în Tenis cu molodovenii. Pentru cei (foarte) tineri, Zelionîi e unul dintre celebrii hoți în lege ai Chișinăului. Asasinarea lui Zelionîi și scăderea influenței hoților în lege nu a schimbat, însă, și regula la Chișinău: The Winner Takes It All. Voronin (tatăl și fiul) au continuat-o, iar Plahotniuc pare să o desăvârșească. Read moreCHIOȘC AIR: Strada prin ochiul lui Barabancea / KIOSK AIR: The street through the eye of Barabancea, 1 septembrie 2016, ora 19:00

strada

- – – scroll down for English – – -

CHIOȘC AIR: Strada prin ochiul lui Barabancea

1 septembrie 2016, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Mihai BARABANCEA, artist visual român, ia parte la programul de rezidență artistică CHIOȘC urmînd să participe la expoziția „dreptul la PARCare”, care va fi vernisată pe 15 septembrie 2016 în cadrul Zilelor Spatiului Public (ediția a II-a) în Chișinău. Mihai va prezenta lucrările sale recente realizate în București și Chișinău, și va vorbi despre viitoarele sale proiecte. Read moreMonument pentru un Cîine Comunitar / Monument for a Community Dog, 5 mai 2016, ora 18:00

DSC_0558cut_edit_web

- – – читайте ниже на русском – – -
- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monument pentru un Cîine Comunitar de Martin ZET [CZ] și Laboratorul de arhitectură MIEZ (Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC) [MD] – prezentare

5 mai 2016, ora 18:00
Colina Pușkin, Chișinău (intersecția străzilor Colina Pușkin și Bună Vestire)

În cadrul programului de rezidență artistică CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET împreună cu Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC (membrii Laboratorului de arhitectură MIEZ, au elaborat dintr-un material provizoriu o machetă 1:1 a Monumentului pentru un Cîine Comunitar, care urmează a fi instalată joi, 5 mai 2016, cu începere de la ora 18:00 în scuarul Colina Pușkin, care se află în Chișinău, la intersecția str. Colina Pușkin cu str. Bună Vestire. Read moreCHIOȘC AIR: Martin ZET – prezentare de artist & proiecție / KIOSK AIR – artist talk & screening, 26 aprilie 2016, ora 18:00 / 20:00

welome3_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

În cadrul programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET se va afla la Chișinău timp de 3 săptămîni pentru a produce o lucrare în spațul public al orașului. Cu această ocazie vă invităm să-i vedeți lucrările și să-l cunoașteți personal.

26 Aprillie 2016, ora 18:00
Shanghai – Martin ZET
[CZ] – prezentare de artist
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

„Prezentarea va fi bazată pe un interviu acordat unei reviste din Shanghai în 2015”. Read moreCHIOȘC AIR: Mă voi gîndi la asta deseară. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile / I’ll Think About It Tonight. An artistic exploration of Chisinau in 7 days, 25 martie 2016, ora 18:00

cosmos_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

“Mă voi gindi la asta deseară”. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile
25 martie 2016, ora 18:00-20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Între 18 și 25 martie, un grup de studenți și lectori de la Univeristatea de Arte din Zurich, Departamentul Artă și Media, au explorat Chișinăul în colaborare cu studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și membrii Asociației Oberliht. Read moreCHIOȘC AIR: Ovidiu ANTON – Monumentul Nimănui / KIOSK AIR: Ovidiu ANTON – Monument for Nobody, 31 octombrie 2015, ora 12:00

ovi

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monumentul Nimănui – un proiect de Ovidiu ANTON [AT]
31 octombrie 2015, ora 12:00
Parcul Zaikin (intersecția str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

În contextul dezbaterii în desfășurare cu privire la transformările radicale pe care le-a suferit spațiul public din Chișinău (un element important al infrastructurii democratice, esențial pentru exercitarea drepturilor și libertăților), una din problemele actuale semnalată de comunitatea artistică din Chișinău este legată de Bulevardul Cantemir, proiectat în anii ’70 de către sovietici, dar neconstruit încă. La două decenii de cînd Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică acesta rămîne încă înscris în Planul Urbanistic General al Chișinăului, amenințînd prin existența sa zeci de monumente din zona istorică a orașului, trama stradală veche, mii de locuitori care vor trebui relocați în urma construcției sale. Read moreVIDEOCHIOȘC: Martin ZET – lucrări propuse / VIDEOKIOSK: Martin ZET – proposed works, 29 septembrie 2015, ora 20:00

Screen1-web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

VIDEOCHIOȘC: Martin ZET – lucrări propuse

29 septembrie 2015, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Martin Zet e un renumit artist contemporan ceh, lucrările căruia cuprind sculptură, performance, poezie, desene marine, activitate editorială, video și fotografie. Lucrările lui, efectuate și expuse peste tot în lume, sunt descrise ca fiind extrem de personalizate și pline de umor cripat, Zet fiind posesorul unei stări a absurdului fin redată.

biografie: Martin Zet e o ființă fără cv

Read moreVIDEOCHIOȘC: O selecție de Artă Video și Film Experimental moldovenesc / VIDEOKIOSK: Moldovan Videoart and Experimental Films Selection, 22 septembrie 2015, ora 20:30

002_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

VIDEOCHIOȘC: O selecție de Artă Video și Film Experimental moldovenesc din Arhiva TV ALTE ARTE

22 septembrie 2015, ora 20:30
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Compilația cuprinde lucrări ai artiștlor din Moldova, realizate în diferite perioade, care reprezintă contribuția lor artistică la completarea emisiunii ALTE ARTE, produse de Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău KSAK, în parteneriat cu proiectul Relations, Berlin. ALTE ARTE este un program dedicat practicilor artei contemporane, cu un cronometraj de 30 min., difuzat de două ori pe lună la TV Moldova 1, în perioada 2003-2007: https://vimeo.com/channels/227001/videos
Au fost selectate lucrări din compartimentele STUDIO și GALERIA ALTE ARTE.

Read more 
© Chiosc