Zilele Artei Angajate Social / Socially Engaged Art Days, 14-16 octombrie 2019

zaas_fb_grayscale_100px_web

- – – scroll down for English – – -

RO

ZILELE ARTEI ANGAJATE SOCIAL
14 – 16 octombrie 2019
Chișinău / Tiraspol

Vă invităm la o serie de evenimente în cadrul programului Zilele Artei Angajate Social, care se va desfășura în perioada 14-16 octombrie 2019 la Chișinău și Tiraspol.

14 octombrie 2019
Apartament Deschis (str. București 68/1, Chișinău)
https://bucuresti68.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

18:30 / Întîlnire cu artistul și curatorul Ștefan RUSU, autorul lucrării Apartamentul Deschis

19:00-22:00 / Ziua Orașului în ALTĂ PARTY
Vă invităm să petrecem Ziua Orașului cu băieții de la Altă Party.

15 octombrie 2019
Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

18:00-19:30 / ARTA ANGAJATĂ SOCIAL – masă rotundă

Ce este Arta Angajată Social? Vă invităm să cunoaștem studii de caz și de implicare a artiștilor, curatorilor și muncitorilor din sfera culturii în situații ce vizează transformările sociale de la noi și din regiune, să discutăm despre temele și modalitățile lor de lucru. Discuția va avea în calitate de participanți activiști, artiști, cercetători și arhitecți din Chișinău, și invitați din orașele Bișkek, Kiev, MInsk, Moscova și din alte orașe, participanți la programul Art Prospect Intensive în Arta Angajată Social.

Participanți:

Aliona CIOBANU [MD] – artist vizual, Constanța DOHOTARU [MD] – activist civic, Muratbek DJUMALIEV [KG] – artist vizual, Anna KARPENKO [BY] – curartor, Yuriy KRUCHAK [UA] – artist vizual, Petru NEGURĂ [MD] – sociolog, Anton POLSKY [RU] – artist de artă stradală, Ana POPA [MD] – activist civic, Ghenadie POPESCU [MD] – artist vizual, Oxana SAPIENS [MD] – manager cultural, Natalia SINITSINA [RU] – regizor, Stanislav TURINA [UA] – artist, Anna VASINA [MD] – artist vizual, Andrei VATAMANIUC [MD] – arhitect

20:00 / AUTOPCITY – un film de Ștefan RUSU [MD], proiecție
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/autopcity-2/

Filmul AUTOPCITY este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali au investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991.
Filmul vorbește despre efectele negative suferite de partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, despre necesitatea revendicării spațiilor publice care sunt lăsate să degradeze pentru a fi scoase din domeniul public și ulterior privatizate, și despre riscul pentru nucleul vechiului oraș de a fi afectat de noul plan de dezvoltare urbană.

16 octombrie 2019
Club 19 (str. 25 Octombrie 104, Tiraspol)
fb.com/club19pmr

15:00-18:00 / APA CARE UNEȘTE – sesiune de lucru în grup

Vă invităm să participați la o sesiune de lucru în grup dedicată râului Nistru și temei Apa – Resursă Comună. Sunt invitați studenții de la facultățile de artă din Republica Moldova și activiștii civici preocupați de probleme ecologice. Doritorii se pot înregistra la acest link până la 15 octombrie 2019.

Despre Art Prospect Intensive în Artă Angajată Social

Art Prospect Intensive este un program educațional care încurajează schimbul de experiență și dezvoltarea metodelor inovative în sfera artei angajate social pentru a facilita colaborarea între artiști, organizații sociale și comunități în vederea soluționării unor probleme locale. Șaisprezece artiști și curatori din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan au fost aleși în baza unui apel de participare. Art Prospect Intensive include seminare cu artiști internaționali experimentați și curatori ce practică arta angajată social precum și workshop-uri practice rezultate din proiecte colaborative în parteneriat cu organizații sociale, inițiative și instituții culturale din Odesa și Chișinău.

Mai multe informații despre program găsiți aici: https://www.artprospect.org/artprospect-intensive-odesa

CEC ArtsLink în colaborare cu Open Place și Asociația Oberliht au inițiat programul educațional Art Prospect Intensive în Artă Angajată Social, care se va desfășura la Odesa, Chișinău și Tiraspol în perioada 7-27 octombrie 2019.

Asociația Oberliht
Fondată în anul 2000 și bazându-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația “Oberliht” are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistică, utilizând spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atât a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune.

Open Place – se definește drept un agent social în spațiul public care pune la îndoială limitele cunoașterii și se luptă cu ignoranța manifestată față de proceselor sociale și creative din comunitate. Platforma încearcă să redefinească noțiunea de instituție, bazele acesteia, modelele de relații și interacțiuni între curatori, artiști și societate.

CEC ArtsLink
CEC ArtsLink de peste 50 ani susține și crează programe care încurajează mobilitatea artiștilor vizuali, al artei performance-ului și a managerilor culturali din 37 țări, considerând arta drept un instrument de implicare comunitară și dezvoltare urbană.

IMG_9911_web

EN

SOCIALLY ENGAGED ART DAYS
October 14-16, 2019
Chisinau / Tiraspol

We invite you to a series of events within the Socially Engaged Art Days program, which will take place between October 14-16, 2019 in Chisinau and Tiraspol.

October 14, 2019
Flat Space (68/1, Bucuresti str., Chisinau)
https://bucuresti68.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

6:30 pm / Meeting with Ștefan RUSU, artist, curator and author of Flat Space project.

7-10 pm / City Day in ALTĂ PARTY
We invite you to spend the City Day with the boys from Altă Party.

October 15, 2019
Zpace (103, Al. Șciusev str., Chisinau)
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/zaas/

6-7:30 pm / SOCIALLY ENGAGED ART – round table
What is Socially Engaged Art? We invite you to discover several case studies dealing with social transformations in Moldova and in the post-soviet area. The discussion will be attended by artists, activists, researchers and cultural workers from Chisinau, Bishkek, Kiev, Minsk, Moscow and other cities, participants in the Art Prospect Intensive program in Socially Engaged Art, who will share their themes and ways of working.

Participants:

Aliona CIOBANU [MD] – visual artist, Constanta DOHOTARU [MD] – civic activist, Muratbek DJUMALIEV [KG] – visual artist, Anna KARPENKO [BY] – curator, Yuriy KRUCHAK [UA] – visual artist, Petru NEGURĂ [MD] – sociologist, Anton POLSKY [RU] – street art artist, Ana POPA [MD] – civic activist, Ghenadie POPESCU [MD] – visual artist, Oxana SAPIENS [MD] – cultural manager, Natalia SINITSINA [RU] – director, Stanislav TURINA [UA] – artist, Anna VASINA [MD] – visual artist, Andrei VATAMANIUC [MD] – architect

20:00 / AUTOPCITY – a film by Stefan RUSU [MD], screening
https://zpatiu.wordpress.com/2019/10/10/autopcity-2/

AUTOPCITY is an investigative documentary that explores a drifting city. A group of researchers, theorists, architects, sociologists, urban activists and visual artists investigated the processes of transformation and urban planning, which took place in the city before and after the proclamation of Independence in 1991.
The film talks about the negative effects suffered by the lower part of the old city after the construction of Cantemir Boulevard, about the need to claim public spaces that are left to degrade to be removed from the public domain and subsequently privatized, and about the risk to the old city core of being affected by the new urban development plan.

October 16, 2019
Club 19 (104, 25 October Str., Tiraspol)
fb.com/club19pmr

3-6 pm / WATER UNITING – group work session
We invite you to attend a group work session dedicated to the Dniester River and the “Water – a Common Resource” theme. Students from the art faculties of the Republic of Moldova and civic activists concerned with ecological problems are invited to attend. Please register here till October 15, 2019.

The Art Prospect Intensive supports the exchange of expertise and development of innovative methods to facilitate collaboration between artists, social organizations, and the community to address local problems and issues. The program includes intensive seminars by experienced international artists and curators in the field of social practice art as well as practical workshops resulting in collaborative projects in partnership with social organizations, initiatives and cultural institutions in Odessa and Chisinau.

More information about the program: https://www.artprospect.org/the-art-prospect-intensiveCEC ArtsLink, in collaboration with Open Place and Oberliht Association, initiated the Art Prospect Intensive educational program in Socially Engaged Art, which takes place in Odessa, Chisinau and Tiraspol from October 7 to 27, 2019.

Oberliht
Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, “Oberliht”; aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces. The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.

Open Place – defines itself as a social agent in the public space that questions the limits of knowledge and struggles with the ignorance manifested in the social and creative processes in the community. The platform tries to redefine the notion of institution, its bases, the models of relationships and interactions between curators, artists and society.

CEC ArtsLink supports and creates programs that encourage the mobility of visual artists, performance art and cultural managers from 37 countries for over 50 years, considering art as a tool for community involvement and urban development.

Tags : , , , , ,