B68 – zonă liberă / spațiu de artă | B68 – free zone / art space

—–scroll down for English—–

RO
- – – – –
27 mai 2011, ora 18:00
B68 – zonă liberă / spațiu de artă, expoziție
2+2 (Alexandru RAEVSCHI și Ruxanda STEFANOV), Valeria BARBAS, Victor BUZU, Jarek SEDLAK, Vladimir US
perioada: 27 mai – 27 iunie, 2011

27 mai 2011, ora 21:00
Orange Alternative, 1988, proiecție
limba: polonă, subtitre: engleza
22’19’’
Lutin President, 2003, proiecție
limba: polonă, subtitre: franceză
37’20’’

APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chiș
inău
http://chiosc.oberliht.org

Expoziția “B68 – zonă liberă / spațiu de artă” prezintă cîteva proiecte și idei concepute de un grup de tineri artiști și arhitecți din Chișinău. Pe această cale urmărim să oferim chișinăuienilor un exemplu cum ar putea scuarul din str. București 68 să acomodeze diverse activități, pentru a deveni, ulterior, un loc cu adevărat public.
Expoziția a fost realizată în urma atelierului condul de Jarek SEDLAK, tînăr arhitect din Brno, Republica Cehă, ca parte a proiectului Shaping the New.
Lucrările pot fi văzute pînă la data de 27 iunie 2011, ulterior acestea urmînd a fi prezentate în orașul Kosice din Slovacia, selectat pentru a fi Capitala Culturală Europeană în 2013.

Cu ocazia acestui eveniment vă invităm să vizitați blog-ul B68 – zonă liberă / spațiu de artă (http://bucuresti68.wordpress.com) unde veti putea afla mai multe despre situația acestui scuar și evenimentele care urmează a fi organizate în el.

Seara se va termina cu o proiecție a 2 lucrări video despre Alternativa Oranj din Polonia.

str. București 68
Spre deosebire de orașele din europa de vest, Chișinăul a beneficiat de spații publice deschise și accesibile. Perioada de tranziție ce a urmat declarației de independență a Republicii Moldova avea să modifice radical această situație. În general, se observă o tendință a statului de a se retrage de la menținerea spațiului urban și de a renunța la menținerea altor servicii publice.
În urma procesului de privatizare, care s-a petrecut în lipsă de transparență și în afara unui control, suprafața spațiilor publice a fost redusă drastic, determinând dispariția multor locuri cu o menire publică, cum ar fi terenurile de joc, parcurile și grădinile din zonele rezidențiale. La fel a avut de suferit infrastructura culturală și cea destinată sportului – unele stadioane au fost demolate, iar altele au fost transformate în piețe sau parcări pentru mașini. Acest lucru a fost urmat de o reducere a spațiilor verzi în favoarea unor noi blocuri destinate pentru oficii, birouri și locuințe private.
În acest context, lipsită de resurse și din cauza situației sale încă nesigure, autoritatea publică locală se poziționează mai curînd în calitate de negociator între interesul public și interesul investitorului privat, deseori aprobînd scenarii care transformă spatiul public urban într-un platou reprezentativ pentru puterea politică sau într-un paravan publicitar pentru posesorii de capital, în consecință fiind excluse multe alte grupuri subreprezentate.

În urma acestor procese scuarul din str. București 68 din Chișinău a fost transformat și el într-o parcare de mașini ilegală, iar funcția sa publică pare să nu mai fie relevantă și nu mai figurează în agenda zilei a autorităților publice locale.

Existenta unor spații libere de economie și de control statal, unde lucruri de importanță publică să fie discutate de către cetățeni, încă reprezintă o condiție necesară pentru democratizarea societății. Astfel că rolul nostru ar putea fi cel de încurajare a inițiativelor civice în vederea păstrării spațiilor publice și menținerii accesibilităţii lor pentru comunitate, prin reconfigurarea lor în niște platforme care să răspundă unor scopuri educaționale, de acțiune socială, care să conecteze oamenii și să contribuie la formarea unor rețele, să încurajeze dezbaterile publice și să identifice soluții pentru conflictele existente.

Vladimir US

EN
- – – – –
May 27 2011, 6 pm
B68 – free zone / art space, exhibition
2+2 (Alexandru RAEVSCHI și Ruxanda STEFANOV), Valeria BARBAS, Victor BUZU, Jarek SEDLAK, Vladimir US
period: May 27 – June 27, 2011

May 27 2011, 9 pm
Orange Alternative, 1988, screening
language: Polish, subtitles: English
22’19’’
Lutin President, 2003, screening
language: Polish, subtitles: French
37’20’’

FLAT SPACE
Bucuresti str. 68/1, Chisinau
http://chiosc.oberliht.org

“B68 – free zone / art space” presents few ideas conceived by a group of young artists and architects from Chisinau. Our intention is to present to city dwellers various examples how the square situated on Bucuresti str. 68 could start hosting different activities in order to become a true public space.
The exhibition was realized as a follow up of the workshop led by Jarek SEDLAK, young architect from Brno, Czech Republic, in the frame of Shaping the New project.
The proposals are on view till June 27 2011. They will also be presented in Kosice, Slovakia, selected as European Cultural Capital 2013.

You are also welcome to visit the B68 – free zone / art space blog (http://bucuresti68.wordpress.com) where you’ll be able to learn more about the situation of this square and about the events that are planned to take place in it.

The evening will end up with a screening of 2 videos about Orange Alternative in Poland.

Bucuresti str. 68, Chisinau
Unlike cities from Western Europe, Chisinau benefited of open and accessible public spaces. The transition period following the declaration of independence of Republic of Moldova was going to radically change this situation. There is a general tendency of the state to withdraw its involvement in the maintenance of the urban space and to give up other public services.
Further to the privatisation process that lacked transparency and took place without any control, the public spaces area was dramatically reduced, which lead to the disappearance of many spaces with public functions such as playgrounds, parks and gardens in residential areas. Cultural and sports infrastructure was also altered – some sports grounds were demolished and others were turned into markets or car parks. It was followed by a reduction of green areas in favour of the new buildings for offices and private flats.
In this context, lacking resources and due to a yet uncertain situation, the local public authority rather positions itself as negotiator between public interest and the interest of the private investor, often endorsing scenarios turning urban space into a representative field for the political power or into an advertising board for capital owners, thus excluding many other under-represented groups.

As a follow up the square situated on Bucuresti Street 68 in Chisinau has turned into an illegal parking zone for cars, while its original public function doesn’t represent an interest to the local public authorities and is not present on their agenda anymore.

The existence of spaces free of economy and state control, where matters of public importance are discussed by citizens still represent a prerequisite to the democratisation of society. Therefore, our role should be that of encouraging civic initiatives with view to preserving public spaces and maintaining them available for the community, by reconfiguring them into platforms, which may answer to educational purposes, of social action, which may interrelate people and contribute to the formation of networks, and encourage public debates, and identify solutions for existing conflicts.

Vladimir US

Tags : , , , , , , , , , , , ,