Blue Box: Five Pieces on a Background, Kiev, 05.11.2016

five-pieces-on-a-background

- – – scroll down for English – – -

RO

La 5 noiembrie, 2016, IZOLYATSIA (Kiev, Ucraina) prezintă expoziția ‘’Five pieces on a Background’’. Rezumând proiectul de colaborare Blue Box, Common Places and Contemporary Artistic Practices,  între cinci instituții internaționale de artă, expoziția cu lucrări specifice apartinind artistilor din Polonia și Olanda. Piesele au fost produse în 2016, în Kiev, Chișinău, Minsk, Tbilisi, și Varșovia, în conformitate cu metodologia elaborată pentru proiectul Blue Box. Organizațiile partenere au fost reprezentate de către curatori, care au identificat probleme relevante la nivel local.  Apoi, artistii au fost invitați să răspundă la intrebari. Lucrările de artă  produse devenind parte a programelor gazde.

Capacitatea de a face arta, la fel ca orice altă practică, se bazează pe cunostinte. Acest fapt, rămânind de necontestat și greu de controversat. Diverse contexte de producție și recepție sunt rareori juxtapuse. Această expoziție face exact asta. Spațiul comun al expoziției ne permite să revizuim răspunsurile artistice la cinci arhive diferite de cunostinte. În Europa de Est, printre aceste arhive se numără arhitectura, proprietatea comună, patrimoniul de avangardă si comunitatea locală. Caracteristic, acestea sunt adesea folosite de mass-media care transpune interesul artei contemporane în mediul social . Artiști, astfel  care participă la expoziție poseda cunoștințe posibile, subiectivitati, generând atât idei individuale, cât și organizaționale. Noi intrăm într-o relație cu ei prin artă, dacă suntem de acord cu această mediere.

Turul Cavaleristic de Iza Tarasewicz – a carui practica sculpturală se bazează pe cercetarea transformărilor  sistemelor, mișcărilor si conturilor ce provine din cadrul Palatului Șah din Tbilisi. Prin limbajul sculpturii și coregrafiei, Tarasewicz descrie un exercițiu de șah în care un cavaler trebuie să viziteze fiecare pătrat de pe bord. Algoritmul abstract codificat permite lui Tarasewicz să transforme o clădire într-o mașină de narațiune care generează noi evenimente si un nou concept de spațiu.

QAI / BY de Karol Radziszewski este rezultatul interogărilor efectuate la Minsk, în căutarea mărturiilo  culturii gay din Belarus. Ea reprezintă încă o incarnare a instituției sale fictive, Institutul Queer Arhivele. De data aceasta, Radziszewski a adunat nu numai un număr considerabil de documente, dar, si  a creat multe dintre acestea. El a ales opere ale unor artiști din Belarus, a făcut interviuri, a creat portrete ale comunității, și a invitat artiștii să participe la expoziție. Invizibil (belarusă Queer Istorie), o travesti consensuală  opera a lui Igor Savchenko, Invizibil (1992-1994), este un semn excelent al seriei.

Alicja Rogalska a  efectuat Tăcerea izvoarelor o performanța privind surselor de apa din Chișinău, ca parte a festivalului Zilele spațiului public, organizat de Asociația Oberliht. Practica lui  Rogalska este condusa de o căutare constantă pentru colaboratori, ale căror abilități, împreună cu munca ei, poate expune o conotație politică din viața de zi cu zi. În timp ce în capitala Moldovei, ea a decis (împreună cu gazdele ei), abordarea problemei apei ca o resursă limitată, vizualizind modul în care se articulează problema bunurilor comune.

Budapeszt grupa, un colectiv artistic-curatorial format din: Igor Krenz, Michał Liberă, și Daniel Muzyczuk, a lucrat la un remake al filmului Entuziasm Dziga Vertov: Simfonia Donbass (1931) într-o prezentare PowerPoint. Această piesă izvorăște din ironie față de opere de artă, ancorată într-o cercetare sociologică. Experiment de avangardă a lui Vertov și teoria lui de editare sunt supuse unui deconstrucție jucause. Sau, mai degrabă la o distrugere. Aceasta este o lucrare de traducere care se transformă calității  imaginilor în date statistice.

Colaborarea cu Maja Bekan un grup de activiști din Varșovia se învârtea în jurul valorii de Boy Nud (Kazik), o sculptură 1928 de Alfons Karny. Între 1969 și 1992, sculptura a fost expusa la partea din spate a unei clădiri aparținând realismului socialist Marszałkowska Residential District. O amintire a acestui fapt si  dorința comunității locale de a “obține băiatul înapoi” (sculptura a fost revendicat de Muzeul Național din 1992) a devenit punctul de sprijin al unei serii de acțiuni situate între intersele vieții de zi cu zi și spectacole artistice.

Prezentarea acestor lucrări în Kiev, desprinse din mediul pe care le-a inspirat, expoziția de cinci piese pe un fundal ridică o întrebare, care este la fel de productiva ca si problematică pentru arta contemporană și practica “situs-specifică”. Există o tensiune între logica de efect artistic bazata pe context și contextul instituțional în care funcționează arta. Primul este tangibil inevitabil, în timp ce acesta din urmă urmărește să universalizeze arta separând-l din mediul său original, pentru a comunica unui public secundar.

In acest spatiu imaginar, artistul devine un super-erou sensibil, care descoperă potențialul de schimbare inerenta în realitate. Arta salvează bunurile comune din ignoranță, obiceiuri proaste, și lovește forțe externe. Pace, empatie, deschidere, și dorința de a coopera ar trebui să domnească aici. Instituțiile artistice se transformă în enclave de comunicare gratuită și educație informală pentru toată lumea. Expozițiile devin experimente care oferă viziuni sigure și inspirate ale viitorului. În același timp, realitatea nu dovedește că o astfel de noțiunea de artă contemporană este împărtășită. Dezvoltarea unui spațiu imaginar comun al artei relevante pentru publicul local, este mult mai usoar în teorie decât în  practică, politica de zi cu zi și incertitudinea existențială de a rula instituțiilor de artă non-statale devine invizibila cutia albastră a artei contemporane.

curatori: Valentina Kiselyova (Belarus), Nini Palavandishvili (Georgia), Daniel Muzyczuk (Polonia), Lena Prents (Belarus / Germania), Anna Ptak (Polonia), Vladimir Us (Moldova)

artiști: Grupa Budapeszt – Igor Krenz, Michał Libera, Daniel Muzyczuk (Polonia), Karol Radziszewski (Polonia), Alicja Rogalska (Polonia), Iza Tarasewicz (Polonia), Maja Bekan (Olanda)

curator de proiect: Anna Ptak (Polonia)

EN

On November 5, 2016, IZOLYATSIA (Kyiv, Ukraine) presents the exhibition Five Pieces on a Background. Summarising the collaborative project Blue Box. Common Places and Contemporary Artistic Practices between five international art institutions, the exhibition features site-specific works by artists from Poland and the Netherlands. The pieces were produced in 2016 in Kyiv, Chișinău, Minsk, Tbilisi, and Warsaw in accordance with the methodology devised for the Blue Box project. Partner organisations were represented by curators, who identified locally relevant issues on their behalf. Then, artists were invited to respond. The artworks thus produced became part of hosts’ programmes.

The ability to do art, as with any other practice, is based on situated knowledge. This fact, however, remains uncontested and hardly controversial. Different contexts of production and reception are rarely juxtaposed. This exhibition does exactly that. The common space of the exhibition allows us to revisit artistic responses to five different repositories of collective and contested knowledge. In Eastern Europe, these repositories include architecture, archives, common property, avant-garde heritage, and local community. Characteristically, these are often employed as the media in which art’s contemporary interest in re-imagining social environment is expressed. Artists participating in the exhibition articulated such knowledges by engendering possible subjectivities, both individual and organisational. We enter into a relationship with them through art—if we agree to this mediation.

Knight’s Tour by Iza Tarasewicz — whose sculptural practice is based on researching transformations of systems, movements, and balances—originates from the context of the Chess Palace in Tbilisi. Through the language of sculpture and choreography, Tarasewicz portrays a chess exercise in which a knight has to visit every single square on the board. The hard-coded abstract algorithm allows Tarasewicz to turn a building into a narrative machine that generates new events, new concept of space.

QAI/BY by Karol Radziszewski is the outcome of queries conducted in Minsk in search of testimonies of gay culture in Belarus. It represents yet another incarnation of his fictional institution, the Queer Archives Institute. This time, Radziszewski has not only gathered an (in)considerable number of documents, but has also actually created many of them. He queered works of Belarusian artists, made interviews and took portraits of the community, and invited artists to participate in the exhibition. Invisible (Belarusian Queer History), a consensual travesty of the work of Igor Savchenko, Invisible (1992-1994), is an excellent token of the series.

Alicja Rogalska carried out her performance Silence of Sources in Chișinău as part of the Public Space Days festival, organised by the Oberliht Association. Rogalska’s practice is driven by a constant search for collaborators, whose skills, along with her own work, can expose the political overtones of everyday life. While in the capital of Moldova, she decided (together with her hosts) to tackle the issue of water as a limited resource and visualise the way it articulates the problem of the commons.

Grupa Budapeszt, an artistic-curatorial collective comprising Igor Krenz, Michał Libera, and Daniel Muzyczuk, has worked on a remake of Dziga Vertov’s film Enthusiasm: Symphony of the Donbass (1931) into a PowerPoint presentation. This piece springs from irony towards works of art anchored in sociological research. Vertov’s avant-garde experiment and his editing theory are subjected to a playful deconstruction. Or rather—to a destruction. This is a work of translation which turns qualities of the image into statistical data.

Maja Bekan’s collaboration with a group of Warsaw activists revolved around Nude Boy (Kazik), a 1928 sculpture by Alfons Karny. Between 1969 and 1992, the sculpture was exhibited at the back of a building belonging to the socialist realist Marszałkowska Residential District. A recollection of this very fact and the local community’s desire to “get the boy back” (the sculpture was claimed by the National Museum in 1992) became the fulcrum of a series of actions perched somewhere in the interstices of everyday life and artistic performances.

Presenting these works in Kyiv, detached from the milieu that inspired them, the exhibition Five Pieces on a Background raises a question that is as productive as it is problematic for contemporary art and “site-specific” practice. There is a tension between the logic of context-based artistic effect and the institutional context in which art operates. The former is inescapably tangible, whereas the latter seeks to universalise art by divorcing it from its original environment in order to communicate to a secondary audience.

In this imaginary space, artist becomes a sensitive superhero, who discovers potential for change inherent in reality. Art rescues common goods from ignorance, bad habits, and impinging external forces. Peace, empathy, openness, and willingness to cooperate are supposed to reign here. Artistic institutions turn into enclaves of gratuitous communication and informal education for everyone. Exhibitions become experiments offering safe and inspiring visions of the future. Meanwhile, reality does not prove that such notion of contemporary art is shared. Developing a common imaginary space of art relevant for the local audience is much easier in theory than in actual practice. Everyday politics and the existential uncertainty of running non-state art institutions become the invisible blue box of contemporary art.

Curators: Valentina Kiselyova (Belarus), Nini Palavandishvili (Georgia), Daniel Muzyczuk (Poland), Lena Prents (Belarus/Germany), Anna Ptak (Poland), Vladimir Us (Moldova)

Artists: Grupa Budapeszt – Igor Krenz, Michał Libera, Daniel Muzyczuk (Poland), Karol Radziszewski (Poland), Alicja Rogalska (Poland), Iza Tarasewicz (Poland), Maja Bekan (Netherlands)

Project curator: Anna Ptak (Poland)

Project Partners:
Art and Its Time Foundation, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Ў Contemporary Art Gallery, GeoAIR, IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, Oberliht Young Artists Association, Polish Institute in Kyiv.

bluebox_partners

Organised by:
Art and Present Time Foundation.

art_and_present_time

Accompanying Programme and Implementation of the Exhibition: Mykhailo Glubokyi, Tetyana Filevska, Oksana Sarzhevska.
Exhibition Architecture:
Oleksandr Burlaka
“Blue Box” Graphic:
Moonmadness (Dagny Nowak and Daniel Szwed)
Production and Coordination of the “Blue Box” Project:
Aleksandra Biedka
Media Communication, PR:
Oleksandr Vynogradov

The exhibition is being organised under the project Blue Box, co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

mkidn_logoeng-mono

The project has been initiated by the Re-Directing: East Curatorial Residency of the A-I-R Laboratory/CCA Ujazdowski Castle in 2015.

re_directing_air_csw

Tags : , , , , ,