OSTALGIE, expoziție la APARTAMENT DESCHIS / exhibition, 17 ianuarie – 16 februarie 2013

OSTALGIE
Expoziție / Exhibition
de POMMEFRITZ

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
Inaugurare / Opening: 17 ianuarie 2013, ora 16.00
str. București 68/1, Chișinău
program: 17 ianuarie – 16 februarie 2013

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Războiul e pace. Libertatea e sclavie. Ignoranţa e putere.

Astăzi, 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, doi fotografi italieni au fotografiat cîteva apartamente abandonate din oraşul Chemnitz din Germania de Est, unde timpul s-a oprit odată cu apusul perioadei comuniste. Fotografii sunt Massimiliano Boschini şi Mauro Manuini, fondatorii grupului Pommefritz.
Apartamentele pustii sunt o expresie a trecutului, istoriei, a oamenilor care au locuit aici. Acest proiect fotografic este un tribut adus Republicii Democrate Germane sau Germaniei de Est. Acest proiect reprezintă Nostalgia noastră faţă de Est – sau ostalgia – o combinaţie a cuvintelor ost (est) şi nostalgie (‘nostalgia’) care se întîlneşte pe larg în Germania contemporană, unificată. Ostalgia subliniază un dor (algia) care scoate în evidenţă eforturile de recuperare a ceea ce a fost pierdut. Această reconstrucţie este mediată de ironie faţă de trecut şi prezent, combinînd nişte sentimente puternice de înstrăinare faţă de Germania unificată, cu un dor de familiar. Memoria este ancorată într-un simţ de identitate, loc şi lucruri în calitate de cultură materială. Pommefritz sugerează că atunci cînd oamenii sunt strămutaţi de undeva şi nu au pe nimeni cine să le amintească de acest fapt, ei îşi pierd capacitatea de a-şi aminti trecutul care a avut loc acolo. Germanii estici care au fost cetăţeni ai RDG au fost invitaţi să-şi uite trecutul. Urmele spaţiului fizic în care au locuit, regimul comunist care le-a structurat vieţile, arhitectura modernistă, produsele şi experienţele din RDG – par să fi fost exilate din memoria colectivă a Germaniei unificate.

Ostalgie: Reevaluînd trecutul, mergînd înainte spre viitor, nu uita de trecut. Într-un cuvînt, strategia noastră este să utilizăm Ostalgia ca pe o lentilă prin care să examinăm problema viitorului în Germania de Est, un viitor care a fost diluat pînă la nerecunoaştere. Mai curînd, o cunoaştere socială a trecutului estic a devenit mediumul său de comunicare.

Pommefritz este un grup artistic înfiinţat la începutul lui 2004, membrii căruia sunt dornici de provocări şi experienţe fotografice inedite. Intenţia lor este de a evita mesajele şi limbajul fotografiei clasice, prin realizarea unei noi interpretări a unor subiecte mai puţin obişnuite, cum ar fi cabanele italiene vechi, locurile abandonate şi neglijate, unde culorile sunt distorsionate şi alterate cu un efect suprarealist şi oniric.
http://www.pommefritz.com/

- – -

Acest proiect fotografic a fost selectat în baza ‘Apelului la proiecte pentru APARTAMENT DESCHIS’ care vine să încurajeze tinerii artiști să-și prezinte lucrările public în Chișinău. Mai multe detalii despre apel găsiți aici: http://chiosc.oberliht.org/apel/

EN
- – – – -

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

Today, 20 years after the fall of the Berlin Wall two Italian photographers photographed some abandoned apartments in the eastern German city of Chemnitz, where time has stood still since the end of the communist era. The photographers are Massimiliano Boschini and Mauro Manuini, founders of Pommefritz Crew.

Through the empty apartments we perceive the past, the history, the people who lived in these places. This photographic project is a tribute to the German Democratic Republic, or East Germany. This project represents our Nostalgia for the East — or ostalgie, a portmanteau combining the words ost (‘east’) and nostalgie (‘nostalgia’) — has taken hold in contemporary, unified Germany. Ostalgie emphasizes the process of longing (algia) that stresses efforts at the recovery of what was lost. This reconstruction is mediated by irony about the past and present that combines widespread feelings of estrangement from the new unified Germany with a longing for the familiar. The memory is anchored in a sense of identity, place and things as material culture. When people are removed from a place and have no-one to remind them of it Pommefritz suggests that they lose the ability to recall the past that occurred there. East Germans who were citizens of the GDR have been invited to forget their past. The traces of the physical spaces that they inhabited, the communist regime which structured their lives, the modernist architecture, products and experiences of the GDR seem to have been relegated from the collective memory of the unified Germany.

Ostalgie: Revaluing the Past, Regressing into the Future, forward to the future, don’t forget the past. In a word, our strategy is to use Ostalgie as a lens through which to examine the problem of the future in eastern Germany, a future that has by no means been dampened beyond recognition. Rather, a certain social knowledge of eastern pastness has become its medium.

Pommefritz is an artistic group, born in the beginning of 2004, who are eager to challenge themselves and share their experiences with their cameras. They intent to escape from the classical messages and means of photography by the realization of a new interpretation of uncommon settings such as old Italian cottages, deserted and neglected places where colors are distorted and corrupted with a surrealist and dreamlike effect.
http://www.pommefritz.com/

- – -

This exhibition proposal has been selected from the projects submitted through the ‘FLAT SPACE – open call for projects’ that aims to encourage young artists to present their works publicly in Chisinau. You can find more information here: http://chiosc.oberliht.org/apel/

Despre Ostalgie, la Radio france internationale

vernisajul expoziției / opening

Flat Space for the Community is a series of events organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : ,