B68 – Revendicări Tipărite, expoziție și apel la acțiune / Flying Claims, exhibition & call for action

B68 – Revendicări Tipărite / Flying Claims
expoziție și apel la acțiune / exhibition & call for action

Expoziție / Exhibition
22 februarie – 5 martie, 2013
inaugurare: 22 februarie 2013, ora 14:00
Apartament Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Apel la actiune / Call for action
22 februarie, ora 14:00-16:00

loc de întîlnire: Apartament Deschis, str. București 68/1, și în jurul său

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Pe 22 februarie 2013, la ora 14:00 vă invităm să vă alăturați noii noastre acțiuni și să ne ajutați să distribuim fluturașe cu mesajul “NU LĂSA MAȘINA SĂ-ȚI OCUPE LOCUL !! / NU LĂSA MAȘINA SĂ TE REPREZINTE!” pe mașinile parcate neregulamentar. Pe această cale dorim să atragem atenția asupra conflictelor existente în imediata noastră apropiere, în contextul urban, iar mașinele parcate neregulamentar constituie una din aceste probleme. Pe de o parte dorim ca chișinăuienii să se pătrundă de această problemă și să devină mai conștienți, iar pe de altă parte ne-ar plăcea să aflăm ce cred șoferii despre acest lucru.

De aici și aici puteți descărca fluturașul pe care îl vom distribui vinerea asta.

= = =

Prin acest APEL la ACȚIUNE vom inaugura noua expoziție la APARTAMENT DESCHIS cu titlul B68 – Revendicări Tipărite care prezintă documentația mesajelor distribuite anterior pe parbrizul mașinilor parcate neregulamentar. Această campanie este posibilă datorită efortului depus de voluntarii europeni care au petrecut mult timp în Chișinău lucrînd la pregătirea ei.

Despre expoziție

Spre deosebire de orașele din europa de vest, Chișinăul a beneficiat de spații publice deschise și accesibile. Perioada de tranziție ce a urmat declarației de independență a Republicii Moldova avea să modifice radical această situație.

În urma procesului de privatizare, care s-a petrecut în lipsă de transparență și în afara unui control, suprafața spațiilor publice a fost redusă drastic, determinând dispariția multor locuri cu o menire publică, cum ar fi terenurile de joc, parcurile și grădinile din zonele rezidențiale. La fel a avut de suferit infrastructura culturală și cea destinată sportului – unele stadioane au fost demolate, iar altele au fost transformate în piețe sau parcări pentru mașini. Acest lucru a fost urmat de o reducere a spațiilor verzi în favoarea unor noi blocuri destinate pentru oficii, birouri și locuințe private.

În acest context, lipsită de resurse și din cauza situației sale încă nesigure, autoritatea publică locală se poziționează mai curînd în calitate de negociator între interesul public și interesul investitorului privat, deseori aprobînd scenarii care transformă spatiul public urban într-un platou reprezentativ pentru puterea politică sau într-un paravan publicitar pentru posesorii de capital, în consecință fiind excluse multe alte grupuri subreprezentate.

În urma acestor procese scuarul din str. București 68 din Chișinău a fost transformat și el într-o parcare de mașini ilegală, alături de multe alte locuri pietonale accesibile în oraș, iar funcția sa publică nu mai pare a fi relevantă pentru autoritățile publice locale, dispărînd în umbra intereselor private.

În acest context au fost întreprinse diverse activități în căutarea unor soluții, răspunsuri, idei …, printre care întîlnirile grupului de lectură Spații Publice în Post-Socialism, coordonat de V. Sprînceană, atelierul Democrația în Oraș și campania de distribuție a fluturașelor B68 – Revendicări Tipărite.

Prin proiectul B68 – Revendicări Tipărite doritorii sînt încurajați să conceapă noi mesaje și să le distribuie pe parbrizul mașinilor, formînd un cadru de comunicare între chișinăuieni despre modul în care partajăm orașul fără să prejudiciem pietonii, despre nevoia protejării spațiilor publice și identificării unor noi alternative pentru a ne deplasa în Chișinău.

Următoarele mesaje au fost deja distribuite, iar altele așteaptă să le vină rîndul:

O ŢARĂ DEZVOLTATĂ NU ESTE CEA ÎN CARE SĂRACII AU O MAŞINĂ, DAR UNDE CEI BOGAŢI MERG CU TRANSPORTUL PUBLIC” – autorul acestui mesaj este fostul primar al Bogotei Enrique Peñalosa, care ne-a inspirat la crearea acestui fluturaș. Ne-am propus să încurajăm toată lumea să utilizeze transportul public drept un mijloc de transport mai accesibil și convenabil, mai ecologic și mai social.

POŢI AJUNGE AICI ȘI CU TRANSPORTUL PUBLIC” – acsest mesaj vine să reamintească oamenilor că în Chișinău, astăzi, poți merge aproape peste tot doar cu transportul public, și nu mai e nevoie de mașină!

VĂ MULŢUMIM CĂ NE-AŢI BLOCAT CALEA. AICI E ZONĂ PIETONALĂ!” – de această dată eram în căutarea mașinilor parcate pe trotuar, care blocau calea pietonilor, a părinților cu cărucioare pentru copii, bătrânilor care merg braț la braț sau a cuplurilor ce se țin de mâini, și nu doar calea noastră.

Intenția noastră este să obținem un dialog constructiv între pietoni și șoferi. Noi credem că împreună se pot identifica modalități de folosire a spațiilor publice disponibile, și transformarea lor în spații publice inclusive pentru noi toți.

B68 – free zone / art space
http://bucuresti68.wordpress.com

EN
- – – – -

On February 22, 2013 at 2 p.m. we invite you to join our next action and help us to distribute another no-parking flyer “DON’T HIDE BEHIND YOUR CAR!“. This way we would like to bring attention to the existing in our immediate urban surroundings conflicts, the cars illegally parked in the pedestrian zones being one of them. On one hand we would like to make the local inhabitants conscious about this problem, and on the other hand we would like to learn about drivers’ reaction.

Here and here you can download the flyer that we will distribute this Friday.

= = =

Through this CALL for ACTION we inaugurate our next exhibition at FLAT SPACE called B68 – Flying Claims, that offers a documentation of previously distributed messages on the irregularly parked cars. This campaign was made possible due to European volunteers who spent many days in Chisinau, helping us to develop this campaign.

About the exhibition

Unlike cities from Western Europe, Chisinau benefited of open and accessible public spaces. The transition period following the declaration of independence of Republic of Moldova was going to radically change this situation.

Further to the privatisation process that lacked transparency and took place without any control, the public spaces area was dramatically reduced, which lead to the disappearance of many spaces with public functions such as playgrounds, parks and gardens in residential areas. Cultural and sports infrastructure was also altered – some sports grounds were demolished and others were turned into markets or car parks. It was followed by a reduction of green areas in favour of the new buildings for offices and private flats.

In this context, lacking resources and due to a yet uncertain situation, the local public authority rather positions itself as negotiator between public interest and the interest of the private investor, often endorsing scenarios turning urban space into a representative field for the political power or into an advertising board for capital owners, thus excluding many other underrepresented groups.

As a follow up the square situated on Bucuresti Street 68 in Chisinau has turned into an illegal parking zone for cars, along with many other accessible pedestrian spaces through out the city, while its original public function doesn’t represent a value anymore to the local public authorities, disappearing in the shadow of the private interests.

Considering this context different activities were initiated and realized in order to find a solution, an answer, an idea …, among which were the Public Space in Post-Socialism reading group coordinated by V. Sprinceana, Democracy in the City workshop & the B68 – Flying Claims flyer distribution campaign.

With the project B68 – Flying Claims we encourage volunteers to conceive and distribute new messages on car windows, aiming to open new fields of communication among Chisinau inhabitants about the way we share the city without obstructing pedestrians, the need to protect public spaces and to search for alternative ways of transportation in the city.

The following messages were already distributed and there are many more to come:

A DEVELOPED COUNTRY IS NOT A PLACE WHERE THE POOR HAVE CARS. IT’S WHERE THE RICH GO WITH PUBLIC TRANSPORT” – the former mayor of Bogotá, Enrique Peñalosa, the author of the mes- sage, inspired us for this flyer. We want to stress out that public transportation is a way for everybody to move around the city in an affordable, more environmently friendly and social way.

YOU COULD HAVE ALSO COME HERE WITH PUBLIC TRANSPORT” – with this message we want to make people aware that in Chisinau you can go almost everywhere with public transport nowadays. You actually don’t need a car!

THANK YOU FOR BLOCKING OUR WAY. THIS IS A PEDESTRIAN AREA” – this time we were looking for the cars parked on the sidewalks, blocking the path of pedestrians, of parents with pushchairs, old people arm in arm or couples holding hands, and not just our own way.

Our intention is to achieve constructive dialogue between the car users and pedestrians. We believe that together we can manage unoccupied free spaces; we can create a public space for all off us.

B68 – free zone / art space
http://bucuresti68.wordpress.com

vernisajul expoziției opening

Flat Space for the Community is a series of events organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

Tags : , ,